Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Katarína Galková, PhD.
šéfredaktorka časopisu Anestéziológia a intenzívna medicína
Vážení kolegovia, vážené kolegyne,
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Peter Čandík, PhD., MPH
KAIM VÚSCH a. s. a UPJŠ LF, Košice
MUDr. Dušan Rybár
KAIM VÚSCH a. s. a UPJŠ LF, Košice
MUDr. Martin Nosáľ
KAIM VÚSCH a. s. a UPJŠ LF, Košice
MUDr. Stanislav Saladiak
KAIM VÚSCH a. s. a UPJŠ LF, Košice
MUDr. Štefan Imrecze
KAIM VÚSCH a. s. a UPJŠ LF, Košice
MUDr. Janka Beňová
KAIM VÚSCH a. s. a UPJŠ LF, Košice
MUDr.Katarína Galková, PhD.
Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny UKF, Nitra
Volumetrická kapnografia
MUDr. Lucia Prétiová
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny NÚSCH, a. s., Bratislava
Arginín vazopresín a jeho úloha v terapii vazoplegického šoku
MUDr. Ivan Job
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, SÚSCCH, a. s., Banská Bystrica
MUDr. Imrich Beer
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, SÚSCCH, a. s., Banská Bystrica
MUDr. Zdenko Valúh
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, SÚSCCH, a. s., Banská Bystrica
Vazoplégia po kardiochirurgickom zákroku
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Monika Grochová, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, UPJŠ LF a UNLP Košice
MUDr. Lukáš Čuchráč
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, UPJŠ LF a UNLP Košice
MUDr. Roman Kyseľ
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, UPJŠ LF a UNLP Košice
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, UPJŠ LF a UNLP Košice
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, UPJŠ LF a UNLP Košice
MUDr. Jana Šimonová, PhD., MPH
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, UPJŠ LF a UNLP Košice
MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD.
Nefrologické a dialyzačné centrum Fresenius Košice, FMC − dialyzačné služby, s. r. o., Ústav psychológie zdravia UPJŠ LF, Košice
Geriatrický pacient a perioperačný manažment
Úvod. Starnutie populácie je závažným demografickým problémom Slovenska. Táto skutočnosť sa anestézioló gov bezprostredne dotýka, nakoľko stále viac pacientov je a bude vo vyššom veku operovaných pre chronické aj akútne ochorenia. Cieľ práce. Zistiť predoperačné komplikujúce ochorenia, perioperačné komplikácie, prediktory mortality a mortalitu v súbore pacientov, u ktorých bola na pracovisku autorov vykonaná anestézia vo veku ≥ 80 rokov pri akútnych a plánovaných výkonoch všetkých chirurgických odborov (okrem kardio a hrudníkovej chirurgie) a pri endoskopických výkonoch. Metodika. Retrospektívna, observačná, neintervenčná štúdia bez spracovávania osobných údajov, preto súhlas etickej komisie nebol vyžiadaný. Autori retrospektívne vyhodnotili 291 kariet z databázy anestézií EVAN a z nemocničného informačného systému. Mortalita bola zisťovaná z databázy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Z pooperačných komplikácií boli zisťované iba komplikácie v bezprostrednom pooperačnom období, zaznamenané v anestetickom zázname. Príčina úmrtia nebola zisťovaná. Výsledky. Z predoperačných komplikujúcich ochorení boli najčastejšie zistené ischemická choroba srdca (81,7 %), artériová hypertenzia (89,7 %), arytmie (42,6 %), neurologické ochorenia (41,2 %), diabetes mellitus (28,9 %), ochorenia obličiek (26,1 %), pľúc (15,5 %), pečene (13,0 %), 6,9 % pacientov malo implantované zariadenia alebo stenty, 21,3 % pacientov užívalo antikoagulačnú a antiagregačnú liečbu. Z perioperačných problémov to boli hypotenzia u 45,2 % pacientov (pacienti, u ktorých bol podaný efedrín alebo iný vazopresor), artériová hypertenzia u 43,3 % pacientov, arytmia u 15,1 %, bronchospazmus u 2,7 %. Po plánovaných operáciách aj urgentných výkonoch zomrelo v nemocnici 32,6 % pacientov, do 1 roka 43,3 %. Prediktormi mortality boli ASA (p < 0,001), naliehavosť výkonu (p < 0,002) a hladina Hb < 120 g/l pred operáciou (p < 0,009). Anémia pred operáciou zvýšila riziko smrti 1,68-krát. Vyššia mortalita bola u pacientov s predoperačným ochorením obličiek. Záver. Na udržanie kvality života v pooperačnom období, zníženie komplikácií a mortality geriatrických pacientov je rozhodujúci dôkladný a citlivý manažment v rámci tímovej spolupráce.
Kľúčové slová: geriatrický pacient, perioperačný manažment, komplikujúce ochorenia, perioperačné komplikácie, prediktory mortality, mortalita

Geriatric patient and perioperative management
Introduction. Aging is a serious demographic problem for Slovakia. This fact is more and more immediately touching anaesthesiologists, because more and more patients are and will be in a higher age operated for chronic and acute illnesses. Objective of the work. To determine preoperative complicating illnesses, perioperative complications, predictors of mortality and mortality of patients operated in the hospital of the authors under general or regional anaesthesia at the age ≥ 80 years during urgent and planned surgery of all surgical disciplines (except of cardio and thoracic surgery), and during endoscopic procedures. Methodology. Retrospective, observational, non interventional study, without personal data, so the consent of Ethics Committee was not requested. The authors have focused on the set of patients whose anaesthesia has been made at the age ≥ 80 years. Retrospectively evaluated 291 cards from the anaesthetic database EVAN and from the hospital information system. Mortality was checked in the database of the Office for the supervision of health care. Of post-operative complications only complications in the immediate postoperative period recorded in anaesthetic records were analysed. The cause of death has not been determined. Results. From the preoperative complicating diseases the most common were ischemic heart disease (81.7%), arterial hypertension (89.7%), arrhythmia (42.6%), neurological diseases (41.2%), diabetes mellitus (28.9%), kidney (26.1%), lungs (15.5%) and liver (13.0%) diseases, in 6.9% of patients devices or stents were implanted, 21.3% of patients received anticoagulant and antiplatelet therapy. From the perioperative problems were hypotension in 45.2% patients (patients who were administered ephedrine or other vasopressors), in 43.3% hypertension, arrhythmia in 15.1%, bronchospasm in 2.7% patients. In hospital mortality after planned and urgent operations was 32.6%, mortality within 1 year was 43.3%. Predictors of mortality were ASA (p < 0.001), urgency of procedure (p < 0.002) and Hb <120 g/l prior to surgery (p < 0.009). Anaemia before surgery increased the risk of death 1.68 times. Mortality was higher in patients with preoperative renal disease. Conclusion. In order to maintain quality of life in the post-operative period, careful and sensitive management within teamwork is crucial to reduce the complications and mortality of geriatric patients.
Key words: geriatric patient, perioperative management, co-existing diseases, predictors of mortality, mortality
MUC. Patrícia Vargová
II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
doc. MUDr. Roman Záhorec CSc.
II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Mgr. Lucia Alakšová
Ambulancia klinickej psychológie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Daniel Cintula
II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Vítězoslav Marek, PhD.
Klinika onkologickej chirurgie, LF UK a Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Martin Sabol, PhD.
Klinika onkologickej chirurgie, LF UK a Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Vplyv celkovej anestézie, veku a systémového zápalu na neuropsychologické funkcie u onkochirurgických pacientov
ODPORÚčANÉ POSTUPY
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP, Košice
MUDr. Monika Grochová, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP, Košice
MUDr. Anton Turčan
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. Katarína Tarabová
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Ingrid Olejárová, PhD., MPH
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NÚSCH, a. s., Bratislava
MUDr. Teodor Bachleda, PhD., DESA
Klinika anestéziológie, všeobecnej intenzívnej medicíny a liečby bolesti, Medizinische Universität Wien, Viedeň, Rakúsko
Bezpečné podávanie liekov v súvislosti s anestéziou − odporúčaný postup SSAIM
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
13. riadna schôdza výboru SSAIM (7. volebné obdobie)
ZO ŽIVOTA SSAIM
MUDr. Monika Grochová, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP, Košice
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP, Košice
Perioperačné obdobie a bezpečnosť pacientov v SR podľa výročných správ Helsinskej deklarácie
MUDr. Monika Grochová, PhD.
predsedníčka Dozornej rady SSAIM
Výročná správa dozornej rady SSAIM za r. 2015 – 2018
created by © zooom.sk s.r.o.