Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Katarína Galková, PhD.
šéfredaktorka časopisu Anestéziológia a intenzívna medicína
Vážení kolegovia, vážené kolegyne,
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Peter Čandík, PhD., MPH
KAIM VÚSCH a. s. a UPJŠ LF, Košice
MUDr. Dušan Rybár
KAIM VÚSCH a. s. a UPJŠ LF, Košice
MUDr. Martin Nosáľ
KAIM VÚSCH a. s. a UPJŠ LF, Košice
MUDr. Stanislav Saladiak
KAIM VÚSCH a. s. a UPJŠ LF, Košice
MUDr. Štefan Imrecze
KAIM VÚSCH a. s. a UPJŠ LF, Košice
MUDr. Janka Beňová
KAIM VÚSCH a. s. a UPJŠ LF, Košice
MUDr.Katarína Galková, PhD.
Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny UKF, Nitra
Volumetrická kapnografia
MUDr. Lucia Prétiová
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny NÚSCH, a. s., Bratislava
Arginín vazopresín a jeho úloha v terapii vazoplegického šoku
MUDr. Ivan Job
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, SÚSCCH, a. s., Banská Bystrica
MUDr. Imrich Beer
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, SÚSCCH, a. s., Banská Bystrica
MUDr. Zdenko Valúh
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, SÚSCCH, a. s., Banská Bystrica
Vazoplégia po kardiochirurgickom zákroku
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Monika Grochová, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, UPJŠ LF a UNLP Košice
MUDr. Lukáš Čuchráč
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, UPJŠ LF a UNLP Košice
MUDr. Roman Kyseľ
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, UPJŠ LF a UNLP Košice
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, UPJŠ LF a UNLP Košice
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, UPJŠ LF a UNLP Košice
MUDr. Jana Šimonová, PhD., MPH
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, UPJŠ LF a UNLP Košice
MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD.
Nefrologické a dialyzačné centrum Fresenius Košice, FMC − dialyzačné služby, s. r. o., Ústav psychológie zdravia UPJŠ LF, Košice
Geriatrický pacient a perioperačný manažment
MUC. Patrícia Vargová
II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
doc. MUDr. Roman Záhorec CSc.
II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Mgr. Lucia Alakšová
Ambulancia klinickej psychológie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Daniel Cintula
II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Vítězoslav Marek, PhD.
Klinika onkologickej chirurgie, LF UK a Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Martin Sabol, PhD.
Klinika onkologickej chirurgie, LF UK a Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Vplyv celkovej anestézie, veku a systémového zápalu na neuropsychologické funkcie u onkochirurgických pacientov
Cieľ: Overiť a porovnať výskyt pooperačnej kognitívnej dysfunkcie (POCD) v rôznych vekových skupinách onkologických pacientov, porovnať vzťah intenzity zápalovej reakcie a tiež vplyv benzodiazepínov podávaných v pooperačnom období na úroveň kognitívnych funkcií po onkochirurgickom výkone. Materiál a metodika: 27 onkochirurgických pacientov, ktorí podstúpili kolorektálny operačný výkon, bolo rozdelených do dvoch skupín na základe vekového kritéria (≤ 65 rokov a > 65 rokov). V obidvoch skupinách bol sledovaný výskyt POCD pomocou testu MMSE predoperačne, prvý, tretí a siedmy pooperačný deň. Pomocou Pearsonovho korelačného koeficientu autori hodnotili vzťah intenzity zápalovej odpovede a skóre MMSE prvý a tretí pooperačný deň. Na spracovanie výsledkov bol použitý štatistický softvér GraphPad Prism 5. Výsledky: Autori pozorovali signifikantné zníženie skóre MMSE u pacientov starších ako 65 rokov prvý pooperačný deň (P = 0,0019), tretí pooperačný deň (P = 0,0036) aj siedmy pooperačný deň (P = 0,0224) v porovnaní s predoperačnými výsledkami MMSE skóre. Nepozorovali signifikantné zníženie kognitívnych funkcií u pacientov mladších ako 65 rokov. Štatisticky významné korelácie medzi poklesom kognitívnych funkcií (znížené body MMSE) boli pozorované pri zvýšenej koncentrácii C-reaktívneho proteínu prvý pooperačný deň (P = 0,0317) a pri leukocytóze tretí pooperačný deň (P = 0,0296). Záver: Štúdiou bolo dokázané, že pokročilý vek pacienta (vyše 65 rokov) je rizikovým faktorom pre vznik POCD počas prvého týždňa po operácii. Taktiež bol pozorovaný vplyv systémového zápalu na signifikantné zníženie kognitívnych funkcií.
Kľúčové slová: pooperačná kognitívna dysfunkcia, kognitívny deficit, kognitívne funkcie, MMSE, zápalové biomarkery

Effects of general anaesthesia, age and systemic inflammation on neuropsychological functions in surgical oncology patients
Aims: To evaluate and compare the incidence of postoperative cognitive dysfunction (POCD) in different age groups of surgical oncology patients, to compare relation between intensity of the systemic inflammation and effect of the benzodiazepines on cognitive functions. Material and methods: 27 surgical oncology patients who underwent colorectal surgery were divided into two groups according to their age (younger and older than 65 years old). On the day before the surgery and postoperative days 1, 3 and 7 MMSE was performed. Using the Pearson correlation coefficient, the authors evaluated the relationship of the inflammatory response intensity and the MMSE score on the first and third postoperative day. The data were analyzed by statistical software GraphPad Prism 5. Results: There were significant changes in cognitive functions and POCD in the group of patients older than 65 years old on the first (P=0.0019), third (P=0.0036) and seventh postoperative day after surgery (P=0.0224). We did not observed significant changes of cognitive functions measured by MMSE test in group of patients younger then 65 years. Significant correlation between decline of cognitive functions (measured by MMSE score) were observed with increased concentration of C-reactive protein on the first postoperative day (P=0.0317) and leukocytosis on the third postoperative day (P=0.0296). Conclusion: We found age to be a risk factor for the postoperative cognitive dysfunction during first week after surgery with significant effect of systemic inflammation intensity.
Key words: postoperative cognitive dysfunction, cognitive impairment, cognitive functions, MMSE, inflammatory biomarkers
ODPORÚčANÉ POSTUPY
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP, Košice
MUDr. Monika Grochová, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP, Košice
MUDr. Anton Turčan
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. Katarína Tarabová
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Ingrid Olejárová, PhD., MPH
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NÚSCH, a. s., Bratislava
MUDr. Teodor Bachleda, PhD., DESA
Klinika anestéziológie, všeobecnej intenzívnej medicíny a liečby bolesti, Medizinische Universität Wien, Viedeň, Rakúsko
Bezpečné podávanie liekov v súvislosti s anestéziou − odporúčaný postup SSAIM
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
13. riadna schôdza výboru SSAIM (7. volebné obdobie)
ZO ŽIVOTA SSAIM
MUDr. Monika Grochová, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP, Košice
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP, Košice
Perioperačné obdobie a bezpečnosť pacientov v SR podľa výročných správ Helsinskej deklarácie
MUDr. Monika Grochová, PhD.
predsedníčka Dozornej rady SSAIM
Výročná správa dozornej rady SSAIM za r. 2015 – 2018
created by © zooom.sk s.r.o.