Stiahnite si Acrobat Reader   

Anestéziológia a intenzívna medicína

časopis Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny SLS

Časopis prináša aktuálne prehľadové a prakticky orientované poznatky z anestéziológie a intenzívnej medicíny. Zároveň ponúka príspevky z praxe vo forme pôvodných prác, kazuistík, štúdií či prostredníctvom informácií z pracovísk. Veľmi vítané sú súborné referáty spracovávajúce monotematicky problematiku, vrátane kontroverzných názorov. Práce doškoľovacieho charakteru (typu current concepts), by mali komplexne spracovať problematiku, vývoj oblasti, súčasný stav a moderné trendy. Obsah časopisu dopĺňajú medziodborové články, skrátené prehľady najzaujímavejších publikácií zo svetovej odbornej literatúry, informácie a správy z odborných podujatí, recenzie zaujímavých kníh na našom trhu a podobne.

 

ISSN 1339-4177 (online)

ISSN 1339-0155 (tlačené vydanie)

 

Ročník 7, 2018, vychádza 2-krát ročne

Predseda redakčnej rady: doc. MUDr. Milan Májek, CSc.

Šéfredaktorka: MUDr. Katarína Galková, PhD.

Redakčná rada: doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. Jozef Köppl, MHA, MUDr. Juraj Koutun, PhD., doc. MUDr. Milan Minárik, PhD., doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD., MUDr. Mária Očenášová, MUDr. Milan Onderčanin, PhD., MUDr. Matúš Pauliny, PhD., MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD., prof. MUDr. Beata  Sániová, PhD., prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc., MUDr. Alexandra Šimková, PhD., doc. MUDr. Pavol Török, CSc., MUDr. Štefan Trenkler, PhD., MUDr. Jozef Valky, PhD., doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc. 

Vydavateľ časopisu: SOLEN, s. r. o., www.solen.sk

Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: SOLEN, s. r. o, Ambrova 5, 831 01 Bratislava

Šéfredaktorka: MUDr. Katarína Galková, PhD., e-mail: katagalkova@gmail.com

Redaktorka: Ing. Drahoslava Výžinkárová, mob.: 0910 956 370, tel.: 02/5413 1381
e-mail: vyzinkarova@solen.sk

Obchodné oddelenie: Marek Popaďák, mob.: 0902 170 347, tel.: 02/5465 0647
e-mail: popadak@solen.sk

Grafická úprava, sadzba: Ján Kopčok, kopcok@solen.sk

 

Objednávky na pravidelné zasielanie a predplatné v SR:

Členom SSAIM bude časopis distribuovaný zdarma v rámci členského poplatku spoločnosti. Ostatní čitatelia si časopis môžu objednať na www.solen.sk, e-mailom: predplatne@solen.sk, faxom: 02/5465 1384.
Predplatné za 2 čísla na rok 2018 je 10 €.

SOLEN, s. r. o.
Ambrova 5
831 01 Bratislava

tel.: 02/ 5465 0649
fax: 02/ 5465 1384

Nie je možné platiť bankovým prevodom bez našej proforma faktúry. Po odovzdaní vyplnenej objednávky vám zašleme doklad na úhradu – šek alebo proforma faktúru podľa vašej požiadavky.

Registrácia MK SR pod číslom EV 4715/12
ISSN 1339-4177 (online), ISSN 1339-0155 (tlačené vydanie)

Časopis je indexovaný v Bibliographia Medica Slovaca (BMS).

Citácie sú spracované v CiBaMed.

Citačná skratka: Anestéziol. intenzívna med.

 

created by © zooom.sk s.r.o.